EN
CN
产品概述

主流级

YS32T030系列是汇春科技推出的触控类32位MCU,集成Touch与段码屏驱动,该产品具有高抗干扰性,高灵敏度等特点,产品主要应用领域:厨房电器、清洁电器、个人卫浴、白色家电,小家电等。

YS32F030系列是汇春科技推出的通用类32位MCU,该产品高性价比,丰富外设资源,管脚兼容国内外友商品牌,产品主要应用领域:照明控制、BMS、车载产品、测量仪器、风扇、电动工具等。

汇春科技将不断打造更高性能且具有竞争力的MCU产品,立志成为国产MCU领导品牌。


产品选型
Part No. Main Freq. (MHz) Flash SRAM I/O VDD(V) GPTM (32bit) GPTM (16bit) Adv TM (16bit) Basic TM (16bit) LPTM SysTick WDG RTC 12bit ADC Units(CHs) 12bit DAC Units(CHs) TSC (CHs) USART /UART LPUART I2C SPI CAN USB2.0 I2S Comp OP-AMP LED Drv Segment LCD RNG AES /DES Package
资源与文档
 • YS32F030x4x6x8x_Nucleo_boards_user_manual_pre_CN
  下载
 • YS32F030x4x6x8x_Debugger_user_manual_pre_CN
  下载
 • YS32F030x4x6x8x_YSISP_software_user_manual_pre_CN
  下载
 • YS32F030x4x6x8x_YS32-Programmer_user_manual_pre_CN
  下载
 • YS32F030x4x6x8x_Pack_user_manual_pre_CN
  下载
 • YS32F030x4x6x8x_Downloader_user_manual_pre_CN
  下载
 • YS32F030x4x6x8x_STD_library_software_example_user_manual_pre_CN
  下载
 • YS32F030x4x6x8x_Boot_loader_user_manual_pre_CN
  下载
 • YS32T030x4x6x8x_Nucleo_boards_user_manual_pre_CN
  下载
 • YS32T030x4x6x8x_Debugger_user_manual_pre_CN
  下载
 • YS32T030x4x6x8x_YSISP_software_user_manual_pre_CN
  下载
 • YS32T030x4x6x8x_YS32-Programmer_user_manual_pre_CN
  下载
 • YS32T030x4x6x8x_Pack_user_manual_pre_CN
  下载
 • YS32T030x4x6x8x_Downloader_user_manual_pre_CN
  下载
 • YS32T030x4x6x8x_STD_library_software_example_user_manual_pre_CN
  下载
 • YS32T030x4x6x8x_Boot_loader_user_manual_pre_CN
  下载
展开
工具与软件

Keil.YS32F030_DFP.0.0.11.pack

Keil.YS32T030_DFP.0.0.11.pack

YS32F030_StdPeriph_Driver.zip

YS32T030_StdPeriph_Driver.zip

YS32_Programmer_Setup_1.0.8.zip

YS32_Programmer_Setup_1.0.8.zip

展开
 • 账号
 • 密码
 • 验证码
 • 忘记密码
 • 账号
 • 手机
 • 密码
 • 确认密码