EN
CN
产品概述

YS32T030系列,触摸型MCU

image.png

产品选型
Part No. Main Freq. (MHz) Flash SRAM I/O VDD(V) GPTM (32bit) GPTM (16bit) Adv TM (16bit) Basic TM (16bit) LPTM SysTick WDG RTC 12bit ADC Units(CHs) 12bit DAC Units(CHs) TSC (CHs) USART /UART LPUART I2C SPI CAN USB2.0 I2S Comp OP-AMP LED Drv Segment LCD RNG AES /DES Package
资源与文档
 • YS32T030x4x6x8x_Nucleo_boards_user_manual_pre_CN
  下载
 • YS32T030x4x6x8x_Debugger_user_manual_pre_CN
  下载
 • YS32T030x4x6x8x_YSISP_software_user_manual_pre_CN
  下载
 • YS32T030x4x6x8x_YS32-Programmer_user_manual_pre_CN
  下载
 • YS32T030x4x6x8x_Pack_user_manual_pre_CN
  下载
 • YS32T030x4x6x8x_Downloader_user_manual_pre_CN
  下载
 • YS32T030x4x6x8x_STD_library_software_example_user_manual_pre_CN
  下载
 • YS32T030x4x6x8x_Boot_loader_user_manual_pre_CN
  下载
展开
工具与软件

Keil.YS32T030_DFP.0.0.11.pack

YS32T030_StdPeriph_Driver.zip

YS32_Programmer_Setup_1.0.8.zip

展开
 • 账号
 • 密码
 • 验证码
 • 忘记密码
 • 账号
 • 手机
 • 密码
 • 确认密码