EN
CN
产品概述

ARM® Cortex®-M0

汇春科技全系列32位MCU ARM® Cortex®-M0系列产品,均采用先进工艺及高效能低功耗内核,集成自主触控技术,实现多通道Touch触控功能,支持多通道LCD/LED屏幕显示,并结合自主电机算法和手势识别功能,广泛适用于家用电器、厨房电器、小家电、照明控制、BMS、车载产品、电动两三轮车、电动工具、风扇类、测量仪器、医用产品等应用领域。

产品选型
Part No. Main Freq. (MHz) Flash SRAM I/O VDD(V) GPTM (32bit) GPTM (16bit) Adv TM (16bit) Basic TM (16bit) LPTM SysTick WDG RTC 12bit ADC Units(CHs) 12bit DAC Units(CHs) TSC (CHs) USART /UART LPUART I2C SPI CAN USB2.0 I2S Comp OP-AMP LED Drv Segment LCD RNG AES /DES Package
资源与文档
 • YS32F030x4x6x8x_Nucleo_boards_user_manual_pre_CN
  下载
 • YS32F030x4x6x8x_Debugger_user_manual_pre_CN
  下载
 • YS32F030x4x6x8x_YSISP_software_user_manual_pre_CN
  下载
 • YS32F030x4x6x8x_YS32-Programmer_user_manual_pre_CN
  下载
 • YS32F030x4x6x8x_Pack_user_manual_pre_CN
  下载
 • YS32F030x4x6x8x_Downloader_user_manual_pre_CN
  下载
 • YS32F030x4x6x8x_STD_library_software_example_user_manual_pre_CN
  下载
 • YS32F030x4x6x8x_Boot_loader_user_manual_pre_CN
  下载
 • YS32T030x4x6x8x_Nucleo_boards_user_manual_pre_CN
  下载
 • YS32T030x4x6x8x_Debugger_user_manual_pre_CN
  下载
 • YS32T030x4x6x8x_YSISP_software_user_manual_pre_CN
  下载
 • YS32T030x4x6x8x_YS32-Programmer_user_manual_pre_CN
  下载
 • YS32T030x4x6x8x_Pack_user_manual_pre_CN
  下载
 • YS32T030x4x6x8x_Downloader_user_manual_pre_CN
  下载
 • YS32T030x4x6x8x_STD_library_software_example_user_manual_pre_CN
  下载
 • YS32T030x4x6x8x_Boot_loader_user_manual_pre_CN
  下载
展开
工具与软件

Keil.YS32F030_DFP.0.0.11.pack

Keil.YS32T030_DFP.0.0.11.pack

YS32F030_StdPeriph_Driver.zip

YS32T030_StdPeriph_Driver.zip

YS32_Programmer_Setup_1.0.8.zip

YS32_Programmer_Setup_1.0.8.zip

展开
 • 账号
 • 密码
 • 验证码
 • 忘记密码
 • 账号
 • 手机
 • 密码
 • 确认密码